Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Regeringens og DIF's hjælpepakker

 

På denne side kan du læse mere om:

Hjælpepakke fra Kulturministeriet (ansøgning åben)

Lønkompensation (ansøgning åben)

Særlig støtte til selvstændige (ansøgning åben)

Kompensation til faste udgifter (ansøgning åben)

Generelt om hjælpepakkerne

Udskudt skat og moms

 

 

Regeringen har præsenteret en række initiativer som skal hjælpe virksomheder og foreninger i coronakrisen.

På nedenstående billede kan du se et samlet overblik over initiativerne. Du kan også se en komplet liste over hjælpepakkerne her.

Har du spørgsmål vedr. hjælpepakkerne  er både Erhvervsstyrelsen (som administrerer hjælpepakkerne) og sekretariatet klar til at hjælpe. 

Bemærk, at det er en forudsætning for at søge Erhvervstyrelsens hjælpepakker at din bridgeklub har et CVR-nummer og reel ejer. Har din bridgeklub ikke et CVR-nummer, kan I ikke søge kompensation via Erhvervstyrelsens ordninger. En anden mulighed for kompensation er igennem Kulturministeriets hjælpepakke til Idræts- og spejderforeninger der blandt andet udmøntes af DIF. Så snart vi ved mere om den pakke og hvordan de udmøntes, herunder om bridgeklubber vil kunne søge kompensation herigennem, opdaterer vi denne side.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 4847 5213 (alle hverdage mellem 09.30 - 14.30) eller på dbf@bridge.dk.

Du kan også ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034. De har åben mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 og fredage kl. 09.00 - 15.00
 

 

 

 

Hjælpepakke fra Kulturministeriet 

Opdateret fredag d. 1. maj 2020

Foruden hjælpepakkerne fra regeringen, er der lige inden påske også vedtaget en kompensation til Idræts- og spejderforeninger på 50 mio. kr.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er netop åbnet for ansøgning mellem d. 1. – 15. maj (begge dage inklusiv).

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til alle breddeidrætsforeninger for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med COVID-19. DIF og DGI har udarbejdet retningslinjer for ansøgningen samt nogle spørgsmål og svar vedr. hjælpepuljen.

I kan også læse om hjælpepuljen på DIF’s hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/stoette  -> DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

I ansøger på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR) på www.medlemstal.dk. Som vi skrev ud i mandags d. 27. april 2020, skal bridgeklubber også registreres her. I mellemtiden har DIF dog åbnet op for at man kan anmode om midlertidig adgang ved at skrive om dette til difdgicoronapulje@dif.dk. Herefter vil I modtage en mail med et link som I kan benytte. Mange klubber har allerede anmodet om adgang til CFR ved at skrive en mail til foreningspulje@dif.dk og bede om oprettelse. Begge dele er helt fint.

Husk at I skal have følgende for at kunne søge puljen:

 • CVR-nummer
 • NemKonto
 • Oprettelse i DIFs medlemssystem Centralt ForeningsRegister

Læs mere her og se en vejledning i at oprette ovenstående her

 

Alle spørgsmål omkring ovenstående bedes rettes til sekretariatet på tlf.:4847 5213 eller på mail dbf@bridge.dk 

 

 

Lønkompensation

Ansøgningen er åben. Søg via virksomhedsguiden.dk (Bemærk at der kan være ventetid). Læs her hvad du skal have klar inden du ansøger.

Opdateret d. 20. april. Erhvervsstyrelsen er på nuværende tidspunkt i gang med at opdatere denne ordning, da regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen med én måned, så den gælder til og med 8. juli 2020. 
Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor man kan søge igen med henblik på forlængelse. Man kan søge efter de nuværende regler indtil den nye ansøgningsrunde åbner. 
Vi opdaterer afsnittet, så snart der kommer noget mere konkret fra Erhvervsstyrelsen. 

 

Trepartsaftalen er en aftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som handler om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere.

Hvem er omfattet af lønkompensationen

Ordningen gælder for private virksomheder uanset virksomhedsform og branche (dog ikke enkeltmandsvirksomheder eller selvstændige uden ansatte), der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Har man fx otte medarbejdere, skal man minimum varsle afskedigelser af tre af dem. Har man kun én medarbejder og varsler afskedigelse af denne, er det 100 %, og man er også omfattet af ordningen.

Ordningen løber fra den 9. marts til den 9. juni 2020 og gælder for virksomheder, der opfylder ovenstående, og som har hjemsendt medarbejdere med løn med virkning fra den 9. marts 2020. Hjemsendelsen kan være sket før den 9. marts 2020, men kompensationen kan kun vedrøre en periode fra den 9. marts 2020. 

Hjemsendelser med løn

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis de vælger at undlade at afskedige medarbejderne eller undlade at hjemsende uden løn. Det er ikke en betingelse, at virksomhederne har en overenskomstmæssig adgang til at hjemsende medarbejdere uden løn. Ordningen gælder for alle medarbejdere uanset om de er timelønnede, funktionærer, fuldtidsansatte eller deltidsansatte.

Det er en betingelse, at medarbejderne ikke arbejder, når de hjemsendes med løn, ligesom det er en betingelse, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere i den lønkompenserede periode på baggrund af økonomiske årsager.

Det er yderligere en betingelse, at de medarbejdere, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Hvad består kompensationen i?

Lønkompensationen fra staten er 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kr., hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem (gældende for funktionærer). For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Bemærk at satserne er hævet fra 23.000 (for funktionærer) og fra 26.000 for timelønnede d. 30. marts 2020. Har man ansøgt om lønkompensation, er man omfattet af stigningen i satserne. 

Det er den fulde løn, som er udgangspunktet for kompensation, dvs. den aftalte løn inklusive feriegodtgørelse, bidrag til fritvalgskonto, fastpåregnelige genebetalinger og bidrag til pension.

Hvornår kan du ansøge?

Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen, og der er åbent for tilmeldinger. Du kan søge via virksomhedsguiden.dk 

Du skal have følgende klar inden du udfylder din ansøgning:

For hver medarbejder, der hjemsendes:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periode start (første dag med kompensation)
 • Periode slut (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (i kr.)
 • Antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation)
 • Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid

Desuden skal du have dokumentation klar for følgende:

 • Ansættelseskontrakt på nyansatte


Lønkompensationen vil blive udbetalt hurtigst muligt herefter på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, der er sendt hjem med fuld løn som følge af COVID-19-situationen.

Hvilken dokumentation skal virksomheden have klar, når covid-19 krisen slutter?

Når kompensationsperioden er udløbet, skal der dokumenteres for:

 • at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.
 • medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020.
 • Såfremt der er en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse.

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.


Læs mere omkring ordningen her:

Erhvervsstyrelsen
Finansministeriet
Dansk Erhverv

 

 

Særlig støtte til selvstændige og freelancere

Ansøgningen er åben. Søg via virksomhedsguiden.dk (Bemærk at der kan være ventetid). Her finder du også hvad du skl have klar når du skal ansøge samt finde vejledninger til ansøgningen. 

Opdateret d. 20. april. Erhvervsstyrelsen er på nuværende tidspunkt i gang med at opdatere denne ordning, da regeringen og folketingets partier har indgået aftaler, der forbedre ordningen. Det betyder blandt andet at ordningen for selvstændige og freelancere forlænges med én måned til og med 8. juli samt øget kompensationsgrad. 
Vi opdaterer afsnittet, så snart der kommer noget mere konkret fra Erhvervsstyrelsen

 

Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af coronakrisen forventer at opleve omsætningstab på minimum 30%. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode. 

Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. 

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte og skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

 

Kompensationen kommer fra staten og er på 75% af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Kompensationen er skattepligtig.

Kompensationsordningen løber fra d. 9 marts 2020 til d. 9. juli 2020 og man kan højst få kompensation i tre måneder. 

Man kan ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af coronakrisen, men er man selvstændig og har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Betingelser for støtte via denne ordning

 • Hvis man er sygemeldt og modtager sygedagpenge, vil man ikke kunne søge kompensation i samme periode. 
 • Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.  Man kan kun modtage kompensationen én gang. 

Hvordan modtager du støtte

virksomhedguiden.dk kan du se præcis hvilken dokumentation du skal have klar når skal ansøge og finde vejledninger til din ansøgning. 

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af coronasituationen. Efterfølgende skal omsætningstabet på minimum 30% dokumenteres for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales.

Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.
Der arbejdes med den konkrete administrative model.

Læs den fulde aftale på virksomhedsguiden.dk eller på Finansministeriets hjemmeside

 

Kompensation for freelancere mv.

Ansøgningen er åben. Søg via virksomhedsguiden.dk (Bemærk at der kan være ventetid). Her finder du også hvad du skl have klar når du skal ansøge samt finde vejledninger til ansøgningen. 

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve et indtægtstab. Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt personen på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020. 

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit. For personer, der ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel. Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.
Ordningen vil skulle anmeldes til Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne.

Læs mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk eller på Finansministeriets hjemmeside.

 

 

 

Kompensation til faste udgifter

Ansøgningen er åben endnu samt vejledninger til ansøgningen. Du finder vejledningerne på virksomhedsguiden.dk

Opdateret d. 20. april. Erhvervsstyrelsen er på nuværende tidspunkt i gang med at opdatere denne ordning, da Regeringen og Folketingets partier d. 18. april 2020 er blevet enige om en udvidelse af kompensationensordningen. Det betyder blandt andet at;

 • Ordningen forlænges med én måned til og med d. 8. juli 2020 
 • Der sker en nedsættelse af kravet til de faste omkostninger, som over en tre-måneders periode mindst skal have faste omkostninger på 12.500 kr. og ikke 25.000 kr. som før
 • At man kan få 25% kompensation for faste omkostninger, hvis man har en omsætningsnedgang på 35-60%.

Vi opdaterer afsnittet, så snart der kommer noget mere konkret fra Erhvervsstyrelsen. 

 

Ordningen lægger op til, at virksomheder og foreninger kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Hvem kan søge
Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv. med et dansk CVR-nummer, kan søge om kompensation. Derudover skal du leve op til følgende krav:
 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus/covid-19.
 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Foreninger, kan også søge denne pulje, hvis offentlig støtte udgør mindre end 50% af driftsudgifterne. Bemærk at det er et krav at foreningen har et CVR-nummer.

Du kan få dækket følgende udgifter:

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætningen:

 • Nedgang 40-60 %: Kompensation 25 %
 • Nedgang 60-80 %: Kompensation 50 %
 • Nedgang 80-100 %: Kompensation 80 %

Hvis din virksomhed/forening har forbud mod at holde åbent i en periode, og du ikke har nogen omsætning i den periode, kan du få kompensation for 100 pct. af din virksomheds faste omkostninger i denne periode.

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

Hvis omsætningen bliver større eller mindre end forventer, sker der en efterregulering af kompensationen. Ved udgangen af perioden kontrollerer Erhvervsstyrelsen, om dit omsætningsfald svarer til det forventede.​

Kompensationen kan fåes i tre måneder i perioden fra d. 9. marts til d. 8. juni 2020. 

Ansøgningen

Ansøgningen er åben og der er kommet udførlige vejledninger til ansøgningen. Før du søger, skal du sammen med din revisor, opgøre din virksomheds faste omkostninger og omsætninger til brug for ansøgningen. Læs meget mere om dette og ansøg på virksomhedsguiden.dk.

Husk at søge for hele perioden, da man ikke kan søge flere gange. Hvis man laver en fejl i sin ansøgning, skal man sende en ny ansøgning. Når ansøgningen er godkendt, kan man ikke sende flere ansøgninger. 

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Hvad skal du have klar til ansøgningen

Du skal ansøge om kompensation for din virksomhed med dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

For at din virksomhed kan få kompensation skal din ansøgning indeholde følgende informationer om din virksomhed:

 • Omsætning for referenceperioden fra og med 1. april til og med 30. juni 2019
 • Forventet omsætning i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020
 • Faste omkostninger for referenceperioden fra og med 1. december 2019 til og med d. 29. februar 2020
 • Forventede faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020
 • Din virksomheds navn, CVR-nummer og stiftelsesdato
 • Navn, e-mail og CVR-nummer på din uafhængige godkendte revisor.

Din virksomhedens ansøgning om kompensation skal suppleres af en erklæring fra din uafhængige godkendte revisor.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk. Her finder du også vejledninger til ansøgningen, retningslinjer for revisorerklæringen, skabelon for revisorerklæringen samt en vejledning til hvordan du ansøger. 

 

 

Generelt om hjælpepakkerne

Regeringen har vedtaget og igangsætter løbende nye støttepakker til de private virksomheder under COVID-19 krisen. 

Der åbnes løbende for ansøgninger til hjælpepakkerne på  www.virksomhedsguiden.dk

Der er ikke tale om først til mølle princip, og der er heller ikke tale om begrænsede puljer. Generelt kan der søges med tro og love erklæring fra virksomhedens ledelse. Når krisen slutter, skal der indsendes dokumentation for hvordan ordningen er udnyttet, og dokumentationen skal indberettes med revisorbistand.


Der kommer løbende nyheder og yderligere information om støtteordningerne kan søges på:

www.virksomhedsguiden.dk

Som virksomhedsejer skal der handles hurtigt, for at reducere drift- og likviditetsmæssige udfordringer, mest muligt. 
For virksomheder med ansatte, er der forskellige reaktionsmuligheder, og det er relevant at regne på afskedigelse, hjemsendelse, varsling af ferie og afspadsering. Beregningerne sættes i forhold til de nye støtteordninger.

 

 

Udskudt skat og moms

Acontoskat for selskaber – senest den 20. marts 2020
Regeringen meddelte den 10. marts 2020, at selskaber, som led i at afhjælpe erhvervenes aktuelle udfordringer af udbruddet af COVID-19, gives mulighed for, at de selv kan nedsætte indbetalingen af den ordinære acontoskatterate den 20. marts 2020, hvis det forventes, at indkomstforholdene for 2020 vil afvige væsentligt fra det, som er lagt til grund ved den oprindelige fastsættelse af acontoskatteraten.

Skattestyrelsen kan efterfølgende bede selskaberne, der vælger at gøre brug af denne mulighed, om den nødvendige dokumentation for de ændrede indkomstforhold. 

B-skat og AM bidrag for selvstændige erhvervsdrivende – senest 19. marts kl. 17
Raterne for april og maj 2020 udskydes til betaling i henholdsvis juni og december 2020:
 • April-raten skal i stedet betales den 22. juni 2020.
 • Maj-raten skal i stedet betales den 21. december 2020.
Herudover er der mulighed for at nedjustere virksomhedens forventede overskud via TastSelv i skattemappen, hvis dette er aktuelt. Det vil medføre lavere eller ingen opkrævning af B-skat/arbejdsmarkedsbidrag og dermed akut forøge likviditeten. B-skatten kan ændres for raten der forfalder 20. marts 2020. I det tilfælde skal ændringen være gennemført senest 19. marts kl. 17:00, der er sidste frist for at stoppe betalingen gennem betalingsservice. 
 
Øvrige ændringer af betalingsfrister
Bemærk at fristerne for at indberette generelt ikke er ændret, det er udelukkende betalingsfristerne. 
 
Moms 
Månedsafregning:
Momskredittiden for virksomheder, der afregner hver måned, forlænges kreditten midlertidigt med en måned, hvorefter fristen for at angive og betale vil være følgende:
 
Kvartalsafregning:
Disse virksomheder får lov – men ikke pligt – til at samle momstilsvaret for januar og april kvartal 2020 og angive og betale momsen senest den 1. september 2020.
Virksomheden får dermed 3 måneders yderligere frist til at betale momsen for januar kvartal.
 
Halvårsafregning:
Disse virksomheder får lov – men ikke pligt – til at samle momstilsvaret for hele 2020 og angive og betale momsen senest den 1. marts 2021.
Virksomheden får dermed 6 måneders yderligere frist til at betale momsen for 1. halvår af 2020.
 
A-skat
Virksomhedernes betalingsfrist for indeholdt A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni 2020 forlænges, så beløbet først skal betales fire måneder senere end normalt.
Virksomheder, der afregner ultimo måneden

For virksomheder, der afregner ultimo måneden, gælder følgende nye betalingsfrister:
 
Virksomheder, der afregner den efterfølgende måned:
For virksomheder, der afregner den efterfølgende måned, gælder følgende nye betalingsfrister: