Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Standardvedtægter for klubberne

 

Herunder kan ses  standardvedtægter for klubberne udarbejdet af Danmarks Bridgeforbund. DBf's standardvedtægt har taget udgangspunkt i Danmarks Idræts-Forbunds hæfte: Foreningsvedtægten

Du kan også downloade standardvedtægterne i wordformat her: Standardvedtægter (word) samt downloade en Vejledning til standardvedtægterne (word).


 

 

  Vedtægter for

 

 

______________ Bridgeklub

 

 

 

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er __________________ og klubben er hjemmehørende i ________________ kommune.

Klubben er stiftet den _______________

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilledage for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

 

§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt ______________og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

 

§ 4. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse.

                                                                                                                                             

Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i Klubregler for __________________          

 

Endeligt afslag på medlemskab af klubben skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.

Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet.

Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.

 

Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen,

dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler for det.

 

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

 

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson.

 

I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

 

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent.

 

Er et medlem trods påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette forelægges generalforsamlingen.

 

§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

 

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

 

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af __________ måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt / ved opslag / på hjemmesiden / ved annoncering med tre ugers varsel.

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan ikke stemme ved flere end en enkelt fuldmagt.

 

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.

 

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3)      Godkendelse af det reviderede regnskab

4)      Godkendelse af budget

5)      Fastsættelse af kontingent

6)      Indkomne forslag

7)      Valg af formand (lige år)

8)      Valg af kasserer (ulige år)

9)      Valg af sekretær (ulige år)

10)    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år)

11)    Valg af suppleanter

12)    Valg af revisor og revisorsuppleant

13)    Evt. valg til distriktets generalforsamling

14)    Eventuelt

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16.

 

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg mellem flere kandidater.

 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

 

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, en formand, en kasserer, en sekretær og mindst

2 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, mens kassereren, sekretæren og

1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

 

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år.

 

Bestyrelsen udarbejder klubregler der skal godkendes på generalforsamlingen.

 

§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er __________.

Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling.

 

§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.
 

§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. ______ eller ved lånoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

 

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. __________________

 

 

 

                     

                      Formand                              Dirigent

 

 

 


 

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund

 

Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have en vedtægt, eller at vedtægten skal have et bestemt indhold. Vedtægten kan derfor være mere eller mindre omfattende i forhold til den enkelte klub.

Dette betyder dog ikke, at der overhovedet ingen krav stilles til klubbens vedtægter. Ønsker en klub at være medlem af Danmarks Bridgeforbund eller ønsker en klub at benytte kommunale lokaler eller modtage kommunal støtte efter Folkeoplysningsloven, så stilles der faktisk en række minimumskrav til klubbens vedtægt.

For at opnå generel momsfritagelse og for at undgå at blive skattepligtig stilles der en række krav til især formålsparagraffen og opløsningsparagraffen.

 

Denne standardvedtægt opfylder de krav der stilles af Danmarks Bridgeforbund og minimumskravene i Folkeoplysningsloven.

 

  

ad § 1. Navn og hjemsted

Det er vigtigt, at den rigtige kommune er anført. Dette er et krav i Folkeoplysningsloven.

Hjemstedskommunen vil typisk være den kommune hvori aktiviteten foregår.

                     

ad § 2. Formål

Den foreslåede tekst vil normalt være dækkende og vil også opfylde Folkeoplysningslovens krav.

 

ad § 3. Tilhørsforhold

Det skal fremgå, at klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund, og hvilket distrikt klubben tilhører.
Alle klubber under Danmarks Bridgeforbund skal fra og med sæsonen 2014/15 spille om mesterpoint, hvorfor der ikke længere står noget om tilslutning til mesterpointordningen i standardvedtægterne.

 

ad § 4. Medlemskab

Principielt skal klubben være åben for alle, der ønsker at blive medlem. Det kan dog være praktisk at have en nedre aldersgrænse. Et sådant objektivt optagelseskriterium er både velbegrundet og fornuftigt.

 

Diskriminerende begrænsninger kan aldrig accepteres.

 

For at opnå kommunalt tilskud skal klubben være åben for alle, der kan tilslutte sig klubbens formål, og foreningen skal bygge på aktivt medlemskab.

 

Det er muligt at operere med en venteliste, hvis klubben har nået grænsen for sin kapacitet.

 

Vedtægten kan eventuelt suppleres med følgende:

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver normalt samme majoritet som foreskrevet til vedtægtsændringer.

 

Det må anbefales at nye medlemmer får udleveret et eksemplar af klubbens vedtægter


ad § 5. Kontingent

I de fleste klubber dækker kontingentet for deltagelse i sæsonens turneringer, men i nogle klubber opkræves der udover kontingentet en spilleafgift for deltagelse i turneringer. Er dette tilfældet bør det fremgå af vedtægterne.

Det normale er at kontingentet betales i to rater.

Hvis der skal betales indskud eller gebyr i forbindelse med indmeldelsen bør dette fremgå af vedtægterne.

Juniorer under uddannelse betaler normalt halvt kontingent. En tilsvarende ordning kan overvejes overfor andre grupper som f.eks. arbejdsledige.

 

ad § 6. Udelukkelse og eksklusion

Dette er en § der forhåbentlig ikke kommer i brug, men det er vigtigt at reglerne omkring udelukkelse og eksklusion er rigtigt beskrevet så der ikke hersker usikkerhed den dag problemet opstår.

 

Eksklusion bør kun komme i anvendelse i situationer, hvor et medlems adfærd eller ytringer har en vis grovhed. Det kan f.eks. være at medlemmet modarbejder klubbens formål, eller udviser en så dårlig opførsel, at den skader foreningens anseelse eller omdømme.

En eksklusion kan have vidtrækkende konsekvenser for et medlem og derfor anbefaler DBf at en eksklusion kun kan ske med samme majoritet som er gældende ved vedtægtsændringer.

 

Det tilrådes i øvrigt at gennemse forbundets vedtægter §§ 13 & 14 samt de tilhørende Regler for straf og appel.

Såvel udelukkelse som eksklusion bør indgå i bestyrelsens beretning.

 

ad § 7. Ordinær generalforsamling

At generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed indebærer, at alle spørgsmål, der ikke efter vedtægterne skal afgøres på anden måde, kan indbringes for generalforsamlingen.

 

Det skal fremgå af vedtægterne hvordan indkaldelse til generalforsamlingen skal foregå. Derfor skal det af denne § fremgå om det skal ske ved brev til medlemmerne, via opslag på spillestedet, via en evt. hjemmeside, ved annoncering eller på en helt anden måde.

 

Det er vigtigt, at reglerne om indkaldelse bliver overholdt, ellers er generalforsamlingen principielt ikke lovlig.

 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen. DBf anbefaler en indkaldelsesfrist på mindst 3 uger. Efterkommer bestyrelsen ikke vedtægternes bestemmelser, kan en kreds af medlemmer foretage indkaldelsen i klubbens navn.

 

Det at være medlem af en bridgeklub knytter sig til medlemmets personlige interesse for bridge og klubben (i modsætning til fx en aktionærs økonomiske interesse i et aktieselskab) og der bør derfor kun i undtagelsestilfælde kunne stemmes ved fuldmagt. Man skal dog heller ikke afskæres fra at gøre sin demokratiske ret gældende, hvis man bliver syg eller på anden måde er forhindret i at møde op på generalforsamlingen. Derfor foreslås det i standardvedtægerne, at det er tilladt at stemme via fuldmagt, men at hvert enkelt medlem højst kan medbringe en enkelt fuldmagt.

  

ad § 8. Dagsorden

Den foreslåede dagsorden er at betragte som et minimum, hvor der kan tilføjes yderlige punkter. DBf anbefaler at alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Der bør principielt vælges suppleanter. Under punktet eventuelt kan man drøfte alle forhold, der vedrører klubben, men der kan ikke træffes beslutninger.

 

ad § 9. Generalforsamlingens ledelse

Det første punkt på dagsordenen er valg af dirigent og referent. Punktet ledes typisk af formanden.

 

Dirigenten er ofte, men ikke nødvendigvis, medlem af klubben, men ikke medlem af bestyrelsen.

Referenten vil typisk være klubbens sekretær. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.

 

ad § 10. Ekstraordinær generalforsamling

Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et eller flere klart angivne spørgsmål, som skal behandles.

 

ad § 11. Bestyrelsen

Et ulige antal bestyrelsesmedlemmer vil som regel være at foretrække. Det anbefales at bruge ”mindst” i forbindelse med antallet af bestyrelsesmedlemmer, så behøver man ikke ændre vedtægterne hvis man vil udvide bestyrelsen. Folkeoplysningsloven kræver mindst fem medlemmer.

 

Afgørelse om, hvem der bliver valgt til de forskellige bestyrelsesposter, træffes ved såkaldt relativt flertal – det vil sige at den kandidat der opnår flest stemmer, er valgt. I skal selv udfylde det aktuelle antal bestyrelsesmedlemmer.

 

ad § 12. Regnskab

Regnskabsåret skal være fastlagt i vedtægterne. Modtager klubben støtte via Folkeoplysningsloven, kan kommunen forlange at klubben anvender kalenderåret som regnskabsår.

 

ad § 13. Revision

Hvis klubben anvender en såkaldt kritisk revision, skal revisor, udover den almindelige revision vurdere om de afholdte udgifter er i overensstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutninger, og at de foretagne dispositioner i øvrigt er rimelige og forsvarlige.

 

ad § 14. Tegning og hæftelse

Der er ikke krav om, at en person skal være myndig (fyldt 18 år) for at kunne indgå aftaler på klubbens vegne. Men af hensyn til de tilskud, klubben modtager samt de personer og firmaer, som klubben indgår aftaler med, er det hensigtsmæssigt, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne – herunder formand og kasserer – er myndige personer. Denne paragraf er et krav i Folkeoplysningsloven.

 

Hvis man bruger sin sunde fornuft og i øvrigt handler ansvarligt, er det ikke forbundet med nogen særlig økonomisk risiko at deltage i bestyrelsesarbejdet i en bridgeklub.

                     

ad § 15. Vedtægtsændringer

Ændring af klubbens vedtægt kan ske på en lovligt indkaldt generalforsamling eller en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

Om alle vedtægtsændringer skal kræve kvalificeret flertal er et holdningsspørgsmål. Det bør dog altid være sådan, at der til ændring af formåls- og opløsningsparagrafferne kræves kvalificeret flertal, da disse paragraffer er af særlig stor betydning for klubben og dens medlemmer.

 

ad § 16. Opløsning

Opløsning af klubben er en så væsentlig begivenhed, at den altid skal foregå på en ekstraordinær generalforsamling.

 

I tilfælde af opløsning kan en eventuel formue ikke tilfalde klubbens medlemmer, men skal anvendes til andre almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Tilfalder en eventuel formue ikke et almennyttigt formål risikerer klubben at blive skattepligtig.