.

 

DBf´s Turneringer: Turneringsbestemmelser og propositioner

 

”DBf´s turneringer: Turneringsbestemmelser og propositioner” er den del af DBf´s turneringsbestemmelser, som er specifikke for DBf´s egne turneringer. Til disse turneringer supplerer bestemmelserne således de bestemmelser, der fremgår af Spillerhåndbogen og Turneringslederhåndbogen.


DBf´s turneringer:Turneringsbestemmelser og proportioner, Håndbog for spillere samt Håndbog for turneringsledere kan downloades fra DBf´s website og de kan studeres i en online-udgave på DBf´s website med senere ændringer/rettelser.

DBf´s Turneringsbestemmelser og propositioner har § numre fra 301 til 399 og således er fra nr. 301 til 319 opdelt i generelle bestemmelser og for de enkelte turneringer opdelt pr kategori af turneringer starter hver kategori med § 321, § 331 osv.

Såfremt Distrikts Østsjællands bestyrelse i de forud arrangerede kvalifikationsturneringer har fastsat supplerende bestemmelser eller informationer til det i paragraffen anførte, fremgår det af et supplement med følgende overskrift:
Distriktet supplerende oplysning til §……

Du kan taste dig ind på enkelte væsentlige paragraffer i DBf´s turneringsbestemmelser og propositioner her:
TRYK
¬
§ 242 Substitutter (Håndbog for turneringsledere)

§ 262 Elektronisk resultatopsamling (Håndbog for turneringsledere)
§ 301 Betingelser for deltagelse
§ 303 Tilmelding
§ 305 Substitutter og reserver
§ 306 Systemer og systemkort
§ 307 Ordensregler og rammer for afvikling
§ 308 Åbent og lukket rum i Holdkamp
§ 321 DM for hold og DM for Damehold
§ 324 Oprykning til 3. division
§ 341 Distriktsmesterskab for klubhold
§ 342 DM for klubhold
§ 351 DM for åbent par og DM for mixed par
§ 352 DM for dame par
§ 355 DM for senior par


Interdistriktsturnering: Storstrøm, Vestsjælland og Østsjælland

Distriktets supplerende oplysninger til § 242 for så vidt angår holdturneringen:

A.2.c. Distriktet har i henhold hertil valgt, at en substitut ikke må optræde på flere hold i samme turnering, hvis substitutten derved kommer til at møde det samme hold 2 gange.
A.2.d. Distriktet har i henhold hertil valgt, at en substitut i Serie 2 ikke må have en højere mestertitel end den person på holdet, der har den højeste mestertitel. Der ses her bort fra graden af mestertitlen, d.v.s. antallet af stjerner. Endvidere må substitutten ikke være tilmeldt et andet hold i samme division/serie eller en højere division/serie jf. § 321. D.1.

A.2.e. Distriktet har i henhold hertil valgt at anvende § 321.D.

Distriktets supplerende oplysninger til § 301:
C.1. Hvis en spiller, der er tilmeldt et hold i distriktets holdturnering, og denne deltager som substitut på et andet hold i en højere division/serie i mere end halvdelen af sidstnævnte holds kampe, betragtes denne som en ulovlig spiller på førstnævnte hold og resultatet af holdets kampe, hvor spilleren har deltaget udregnes efter § 202.C., d.v.s. holdet betragtes som taber og får tildelt 0 KP.

Distriktets supplerende oplysning til § 303:
A.1. Elektronisk tilmelding til distriktets turneringer kan også ske via distriktets hjemmeside.

Distriktets supplerende oplysninger til § 324:

A.5. Distriktet har i henhold hertil valgt, at et hold, der ikke ønsker at udnytte en opnået oprykning eller kvalifikation, pr. definition er opløst. Hvis det ønsker at fortsætte i holdpyramiden, skal det starte i den laveste række. Endvidere må holdet højst bestå af 2 af spillerne fra det opløste hold.

Distriktets supplerende oplysning til § 341:
A.1. Der kan deltage et hold fra hver klub. Dog kan klubber stille med et ekstra hold for hver 80 medlemmer opgjort via DBf´medlemsliste pr 31.12.
En klub, der har flere spilledage kan stille med 1 hold pr spilledag, men der skal så spilles med ”rene hold” fra den pågældende spilledag i klubben.
Der må i forbindelse med forfald ikke substitueres med spillere fra andre spilledage i klubben; ej heller selvom disse substituerende spillere er aktive flere spilledage i klubben.
B.4. Forbuddet mod anvendelse af visse spillere gælder også for spillere for andre hold fra samme klub jfr ovenfor, andre klubber i Distrikt Østsjælland og hold fra helt andre distrikter.
B.5. Distriktet har i henhold hertil valgt at tillade, at en klub i distriktsfinalen må anvende spillere, der har deltaget på et andet af klubbens hold, der er slået ud i en tidligere omgang.

Distriktets supplerende oplysning til § 351:

D. Den anvendte tekst betyder, at det er distriktet, der sørger for at formidle betalingen af turneringsindskuddet til DBf for dets deltagere.
Såfremt distriktet vælger at afholde udgiften til deltagernes turneringsindskud er distriktet berettiget til at fastsætte betingelserne herfor.
Forinden hver sæsons begyndelse afgør distriktsbestyrelsen, hvorvidt og i hvilket omfang, samt på hvilke betingelser distriktet vil afholde de kvalificerede pars turneringsindskud i DM-finalen.
En betingelse kunne være, at man såfremt et par afstår fra deltagelse i enten A-finalen eller den frivillige B-finale bortfalder distriktets tilsagn om at afholde turneringsindskud ved spillernes evt. fremtidige kvalificeringer til deltagelse i en DM-finale.

H.2. Distriktet forventer, at man, hvis man er berettiget til at deltage i en B-finale også benytter sig heraf. Jfr. Pkt. C har placeringer i B-finalen indflydelse på distriktets pladser i næste års DM.
 

Distriktets supplerende oplysning vedr. parturneringerne:

I tilslutning til de to kvalifikationsparturneringer, jvf. § 351, afholder distriktet en Sideparturnering. Som følge af den direkte tilmelding til DM for dame par § 352 og senior par jf. § 355 afholder distriktet ingen kvalifikationsturnering, men en Sideturnering med samme tilmeldingskriterier som nævnt ovenfor.

Distriktets supplerende oplysning vedrørende interdistriktsturneringen:
Distriktet kan arrangere i samarbejde med distrikterne Vestsjælland og Storstrøm en interdistriktsturnering for klubspillere, klubmestre eller distriktsmestre. Turneringen gennemføres dels som en kvalifikationsturnering i hvert distrikt og dels som en samlet finale. Der spilles i rækker, 1 for distriktsmestre (rødt systemkortomslag) og 1 for klubmestre og klubspillere (grønt eller intet omslag).