Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Appeller

 

Denne side indeholder generel information om appeller.

 

Hvordan indgiver man en appel?

Hvis man ønsker at appellere en afgørelse truffet ved bordet eller på spillestedet i en turnering i DBf's regi, skal man:

  • henvende sig til turneringslederen inden appelfristens udløb,
  • meddele at man ønsker at appellere, og
  • i øvrigt følge den vejledning turneringslederen derefter giver.

Dette gælder for turneringer på alle niveauer: forbunds-, kreds-, distrikts-, og klubplan.

 

DBf's appelkomite fungerer som sidste instans i appelsager. En bridgespiller kan således ikke selv uden videre indbringe en sag for DBf's appelkomite.

 

Sager der ikke vedrører en kendelse i forbindelse med selve turneringens afvikling, men fx en administrativ afgørelse truffet af turneringsarrangøren, kan også appelleres. I sådanne sager skal man indgive appellen gennem turneringsarrangøren.

 

Klager over tilrettelæggelsen af turneringer på forbunds-, kreds-, eller distriktsplan indgives gennem turneringslederen eller direkte til den relevante arrangerende komite.

 

Hvad er en mundtlig appelkomite?

Ved de fleste forbundsturneringer, og også ved mange andre turneringer, bliver appeller behandlet på spillestedet efter mundtlig forhandling. Afgørelsen træffes af en mundtlig appelkomite, som typisk består af tre spillere udtaget fra selve turneringen. Den mere udførlige vejledning i afholdelse af mundtlige appelkomiteer kan læses her.

 

Afgørelser fra mundtlige appelkomiteer kan appelleres videre. I forbundsturneringer appelleres de direkte til DBf's appelkomite. I andre turneringer er der ofte en anden appelinstans på distrikts- eller kredsniveau - detaljerne fremgår af turneringens program eller andet tilsvarende materiale.

 

Hvad sker der med appeller til DBf's appelkomite?

Sagerne behandles af appelkomiteens Appeludvalg eller af Lovkommissionen afhængig af sagernes karakter. Appelkomiteen søger sagen belyst med udgangspunkt i de udtalelser parterne forelægger. Den træffer en afgørelse baseret på en afstemning.

 

Appelkomiteens afgørelser meddeles parterne i sagen, samt alle involverede turneringsledere, turneringsarrangører og tidligere instanser. Sagerne og deres afgørelser bliver typisk offentliggjort med det samme (her), men det sker uden at de involverede parter nævnes ved navn, og parternes egne indlæg udelades.

 

Appelkomiteens afgørelser er ledsaget af en begrundelse, der så udførligt som muligt redegør for hvorledes afgørelsen er fremkommet . Det hænder nu og da at en af parterne i en appelsag efter afgørelsen ikke er tilfreds med sagens udfald, og man ønsker derfor at diskutere sagen nærmere. Appelkomiteen har imidlertid som princip at den ikke indgår i debat om enkeltsager, heller ikke med sagens parter.

 

DBf's Appelkomites afgørelser er endelige og kan ikke omstødes af nogen anden instans.

 

Klager over Appelkomiteens virke, herunder karakteren af dens afgørelser, kan indbringes for DBf's Hovedbestyrelse, som har ansvaret for at udpege Appelkomiteens medlemmer.

 

Hvordan er DBF's appelkomite forankret?

Appelbegrebet er behandlet i § 92-93 af Love for Turneringsbridge. DBf's Appelkomite har i denne sammenhæng rollen som den regulerende myndighed, som omtales i lovenes § 93C.

 

Appelkomiteens virke styres i øvrigt af Appelkomiteens kommissorium samt § 254 og § 256 i DBf's turneringslederhåndbog.