Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Persondatapolitik

 

Formålet med Danmarks Bridgeforbunds (DBf, vi, os, vores) persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine oplysninger.

Vi bestræber os på at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores medlemmer og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

DBf har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages, og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Ønsker du at vide mere om persondataforordningen kan du læse mere her (Bemærk at det kræver login)

 

1. DATAANSVARLIG 

Danmarks Bridgeforbund er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Danmarks Bridgeforbund
Hørkær 32 B
2730 Herlev
T: 4847 5213
E: dbf@bridge.dk

 

2. HVILKE INFORMATIONER BEHANDLER DANMARKS BRIDGEFORBUND

Generelt behandler DBf kun oplysninger om dig såfremt, de er relevante i forhold til, at DBf kan opfylde vores forpligtelser over for dig eller myndighederne. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for oplysningerne for at kunne behandle din aktivitet. 

Danmarks Bridgeforbund indsamler følgende kategorier af oplysninger:

 

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger  
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato, indmeldelsesdato mv.
 • Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
 

 

Oplysninger om medlemmer med særlige opgaver eller tillidshverv, samme som Medlemsoplysninger, samt:

Almindelige personoplysninger:  
 • Andre oplysninger: Oplysninger om hvervet, bankkontonummer mv.
 
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest for medlemmer med særlige opgaver, der skal arbejde med børn og unge under 15 år.
 

 

Oplysninger om ansatte:

Almindelige personoplysninger  
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, ansættelsesdato mv.
 • Oplysninger til brug for lønudbetaling, fx bankkontonummer.
 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 
 • Oplysninger til brug for kildeskatteangivelse, forsikring mv.: CPR-nummer.
 • Oplysninger, som du afgiver i relation til jobmæssig rekruttering via f.eks dit CV
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest for ansatte, der skal arbejde med børn og unge.
 

 

Oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:

Almindelige personoplysninger  
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato mv.
 • Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
 

 

​Oplysninger om køb i Bridgebutikken

Almindelige personoplysninger  
 • Kontaktinformationer som navn, adresse, telefonnummer, mail mv.
 • Kreditkortoplysninger
 


Du kan, efter eget ønske, vælge at give DBf personoplysninger, ud over de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give DBf mulighed for at skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om.

 • Handicap
 • Helbredsmæssige hensyn

 

3. HER INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA

Vi indsamler oplysninger fra dig selv og fra klubberne. Oplysninger vi modtager fra medlemsklubberne er almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, indmeldelsesdato mv.

 

4. FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

Danmarks Bridgeforbund indsamler personoplysninger til følgende formål:

Vi behandler medlemsoplysninger:

 • For at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation, kontingentopkrævning, udsendelse af blad mv.
 • For at kunne gennemføre bridgeaktiviteter i en korrekt sportslig kontekst.
 • For at kunne udstrække værdien af medlemskabet forbundets øvrige medlemsklubber.

Vi behandler oplysninger om medlemmer med særlige opgaver:

 • For at kunne opfylde de forpligtelser vi har over for hinanden i relation til din særlige opgave.
 • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler oplysninger om ansatte:

 • For at kunne opfylde de forpligtelser vi har over for hinanden i relation til dit ansættelsesforhold.
 • For at opfylde myndigheders krav.
 • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:

 • For at kunne identificere og kommunikere med deltagerne i relation til aktiviteten.
 • For at kunne gennemføre bridgeaktiviteten i en korrekt sportslig kontekst.

Vi behandler oplysninger om køb i bridgebutikken:

 • For at kunne levere en ydelse.
 • For at kunne administrere din relation til os i forbindelse med dit køb, eksempelvis fakturering og afregning.
 • Opfyldelse af lovkrav.

                

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG

DBf behandler personoplysninger som beskrevet ovenfor ud fra legitime interesser, baseret på følgende retningslinjer:

 • For at kunne gennemføre turneringsaktiviteter – herunder offentliggøre start- og resultatlister samt MP- og handicapposteringer.
 • For at kunne håndtere dine medlemsrettigheder korrekt, fx i forhold til generalforsamlingen.
 • For at kunne håndhæve dine medlemsforpligtelser korrekt, fx i forhold til kontingentbetaling.
 • For at kunne afholde sociale arrangementer, fester mv. – herunder invitere hertil på mail, sms eller telefon.
 • For at kunne dokumentere vores aktiviteter i statistisk eller historisk kontekst.
 • For at kunne tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger, i tilfælde hvor du oplyser DBf om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende.
 • Af legitime interesser, som DBf forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af DBf’s ydelser.
 • For medlemmer under 15 år behandler vi endvidere forældres persondata for at kunne kommunikere med medlemmets forældre.

Vi behandler undtagelsesvist persondata under samtykke:

 • Vi forlanger børneattest fra alle medlemmer, der har til opgave at lede, undervise eller fungere som hjælper for en af klubben arrangeret aktivitet, der hovedsageligt er henvendt mod unge under 15.

 

6. ONLINE KØB MED KREDITKORT

Danmarks Bridgeforbund anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS), i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Danmarks Bridgeforbund er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk).

Ud over gennemførslen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 

 

7. OPBEVARING OG SLETNING AF OPLYSNINGR

DBf beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang og kendskab til dem.

DBf har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.

DBf’s sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Ud over DBf’s interne systemer benytter DBf sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

DBf har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

DBf sletter personoplysninger, når DBf ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, DBf er underlagt i henhold til gældende lovgivning, revisortilsyn, andre offentlige myndigheder, samt til sikring af dokumentation.

DBf kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Danmarks Bridgeforbund sletter dine personoplysninger, når DBf efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

8. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor. Dette kan bl.a. være i følgende tilfælde:

 • Vi kan videregive dine personoplysninger til klubberne.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til andre samarbejdspartnere i det omfang, det har naturlig relevans for en særlig opgave eller et tillidshverv, du har påtaget dig – fx oplyser vi dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, hvis du er klubbens formand.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder efter deres lovlige krav herom.
 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemands marketingsformål.

 

9. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger DBf behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, DBf har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger DBf har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter DBf alle oplysninger, som DBf ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre DBf efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at en person f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst muligt tage stilling til, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

DBf kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.

 

10. HVIS DU ANSØGER EN STILLING

Når du søger en stilling hos DBf, behandles de oplysninger, som du har givet DBf i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

DBf bruger oplysningerne til at vurdere, om DBf ønsker at tilbyde dig ansættelse samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares i en krypteret mail. Det er alene relevante medarbejdere, der med personlig password har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat i DBf, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med DBf’s persondatapolitik for medarbejdere.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i seks måneder, efter afslaget er givet. DBf indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i rekrutteringssystemet.

DBf kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

DBf beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 9 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som DBf behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker, at DBf sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Danmarks Bridgeforbund via mail: dbf@bridge.dk eller telefon: 4847 5213.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

 

11. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. Danmarks Bridgeforbund er ikke ansvarlig for indholdet af andres hjemmesider eller for deres praktisk i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

YouTube

Danmarks Bridgeforbund benytter YouTube API Services på denne hjemmeside. 

YouTube Terms of Service

Google Privacy Policy

 

12. ÆNDRINGER I DENNE POLITIK

DBf anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. DBf vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå, hvilken dato politikken sidst er revideret. 

Persondatapolitikken er udgivet den 25. maj 2018 og revurderet d. 4. august 2020 med hensyn til YouTube API Services. 

 

13. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til DBf’s behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til:

Danmarks Bridgeforbund
Hørkær 32B
2730 Herlev
T: 4847 5213
E: dbf@bridge.dk
 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.
Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.