Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Vedtægter for Danmarks Bridgeforbund

             

§ 1 Navn
  Danmarks Bridgeforbund, herefter benævnt DBf, er en sammenslutning af bridgeklubber i Danmark eller med en særlig tilknytning til Danmark. 
   
§ 2 Formål
    DBf har til formål at udbrede, fremme og stimulere interessen for og kendskabet til bridgesporten. Formålet opfyldes ved:
    at varetage bridgeklubbernes interesser,
    at opstille retningslinjer for og arrangere turneringsbridge og danmarksmesterskaber,
    at fremme bridgesportens udvikling og udbredelse i Danmark,
    at synliggøre bridgesportens værdier gennem målrettet kommunikation,
    at sikre dansk deltagelse ved internationale mesterskaber og
    at repræsentere Danmark i internationale bridgeorganisationer.
   
§ 3 Medlemskab
  1. For medlemskab skal følgende betingelser være opfyldt:
    a. Den enkelte klub skal som sit hovedformål eller væsentligste arbejdsområde have bridgeaktiviteter.
    b. En klub skal være organiseret og udøve sin virksomhed på sædvanlig foreningsmæssig måde.
    c. En klub skal bestå af mindst 16 medlemmer.
    d. En klub skal registrere alle sine medlemmer i DBf’s medlemsadministrationssystem.
    e. Klubben skal regelmæssigt flere gange i løbet af sæsonen, der varer fra den 1. september til den 30. april, afholde spilledage og/eller møder med bridge som hovedemne forbeholdt klubbens medlemmer. Substitutter skal som udgangspunkt være medlem af en klub under DBf.
    f. Såfremt en fraktion af en forening med andet eller flere formål ønskes optaget alene med bridgegruppens medlemmer, skal denne fraktion være organiseret som en klub med egen ledelse og egne vedtægter og herudover opfylde punkterne a-e.
  2. Anmodning om optagelse bilagt klubbens vedtægter indsendes til hovedbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse om optagelse.
  3. Udmeldelse skal ske skriftligt til hovedbestyrelsen senest den 1. juni. Udmeldelsen får virkning fra den kommende sæsons start.
   
§ 4 Repræsentantskab
  1. Repræsentantskabet er DBf's øverste myndighed.
  2. Repræsentantskabet består af 19 medlemmer valgt i de enkelte distrikter i henhold til disses vedtægter. Fordelingen af pladserne i repræsentantskabet mellem distrikterne foretages efter simpel forholdstalsberegning baseret på det antal medlemmer, der er anført i DBf’s medlemsadministrationssystem den 31. december af de klubber, der henhører under de pågældende distrikter, idet dog det eller de sidste mandater fordeles således, at hvert distrikt bliver repræsenteret med mindst et mandat.
  3. Det følgende kalenderårs budget bekendtgøres for repræsentanterne af hovedbestyrelsen i elektronisk form inden den 1. november.
   
§ 5 Ordinært repræsentantskabsmøde
  1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned. Mødedato fastsættes af hovedbestyrelsen og offentliggøres senest i februarnummeret af Dansk Bridge.
  2. Dagsorden bekendtgøres for repræsentanterne i elektronisk form senest 10 dage før mødet og skal indeholde følgende:
    1. Valg af dirigent.
    2. Hovedbestyrelsens beretning.
    3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
    4. Indkomne forslag.
    5. Fastsættelse af kontingent.
    6. Fastsættelse af antal hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 7.2.
    7. Valg af formand (ulige år) og næstformand (lige år).
    8. Valg af yderligere medlemmer af hovedbestyrelsen.
    9. Valg af professionel revisor.
    10. Valg af kritiske revisorer, jf. § 8.3.
    11. Valg af medlemmer og suppleanter til bridgenævnet
    12. Eventuelt.
  3. Dagsordenens punkt 4 skal anføre samtlige forslag, som ønskes behandlet.
  4. Forslag kan fremsættes af klubber, distrikter, hovedbestyrelsen og udvalg nedsat af hovedbestyrelsen. Alle indkomne forslag bekendtgøres for repræsentanterne i elektronisk form sammen med dagsordenen for det repræsentantskabsmøde, hvor de ønskes behandlet.
  5. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest den 17. marts. Forslag om ændring af vedtægterne skal dog være sekretariatet i hænde senest den 1. februar.
  6. Der kan ikke træffes beslutning i nogen sag, der ikke er optaget på dagsordenen.
  7. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra tilfælde, hvor vedtægterne måtte bestemme anderledes. Hvis blot én repræsentant begærer skriftlig afstemning, skal en sådan foretages.
  8. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personligt fremmøde, eventuelt af en af en forhindret repræsentant udpeget fuldmægtig, som ikke i forvejen er repræsentant.
  9. Hovedbestyrelsesmedlemmer har kun stemmeret på repræsentantskabsmøderne, såfremt de samtidig er repræsentanter.
  10. Repræsentantskabsmøder er alene åbne for repræsentantskabet (repræsentanter eller befuldmægtigede), hovedbestyrelsen samt særligt indbudte personer. Kun repræsentantskabet har stemmeret, og kun hovedbestyrelsen og repræsentantskabet har taleret på møderne. Repræsentantskabet kan dog vedtage at give taleret til andre.
   
§ 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
  1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller senest en måned efter, at mindst syv repræsentanter skriftligt overfor hovedbestyrelsen har fremsat motiveret ønske herom.
  2. Ved indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal dagsorden angives. Indkaldelse sker med mindst to ugers varsel. For et ekstraordinært repræsentantskabsmøde gælder § 5.4 og § 5.6-10.
   
§ 7 Hovedbestyrelsen
  1. DBf ledes af en hovedbestyrelse, der er ansvarlig over for repræsentantskabet.
  2. Antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer fastsættes af repræsentantskabet forud for valghandlingen.
  3.
Formanden og næstformanden vælges for to år ad gangen, formanden i ulige år og næstformanden i lige år. Valg sker ved absolut majoritet (over halvdelen af de afgivne stemmer). I tilfælde af, at ingen har absolut majoritet, foretages omvalg mellem de to kandidater med det højeste stemmetal.
Har tre eller flere kandidater opnået lige mange stemmer og ingen anden kandidat opnået flere stemmer, foretages der blandt kandidaterne med samme stemmetal omvalg om, hvilke to kandidater, der skal deltage i det endelige valg. Opnår tre eller flere kandidater, der deltager i et sådant omvalg, flest stemmer og samme stemmetal, afgøres det ved lodtrækning mellem disse, hvilke to der skal deltage i det endelige valg.
Har to eller flere kandidater opnået lige mange stemmer og kun en kandidat opnået flere stemmer, foretages der blandt kandidaterne med samme stemmetal omvalg om, hvilken kandidat, der skal deltage i det endelige valg. Opnår to eller flere kandidater, der deltager i et sådant omvalg, flest stemmer og samme stemmetal, afgøres det ved lodtrækning mellem disse, hvem der skal deltage i det endelige valg.
  4. De øvrige medlemmer vælges ved simpelt flertal for to år ad gangen, idet ca. halvdelen er på valg hvert år. Har flere kandidater samme stemmetal, og ikke alle kan vælges, foretages omvalg blandt dem om det ledige antal pladser. Resulterer omvalget i flere kandidater med samme stemmetal, og ikke alle kan vælges, foretages lodtrækning mellem disse om den eller de ledige pladser.
  5. Genvalg kan finde sted.
  6. I tilfælde af skriftlig afstemning er repræsentanterne forpligtet til at stemme på det fulde antal øvrige medlemmer, der skal vælges, jf. § 7.4. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig.
  7. I tilfælde af vakance kan hovedbestyrelsen supplere sig selv.
  8. Hovedbestyrelsen indkaldes til møde, når formanden finder det ønskeligt, eller når mindst tre af dens medlemmer forlanger det. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 8 dages varsel.
  9. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
  10. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, idet den, i det omfang den finder det fornødent, kan delegere sin kompetence til diverse udvalg.
  11. Hovedbestyrelsen ansætter en direktør til at lede et lønnet sekretariat.
   
§ 8 Regnskab og revision
  1. DBf's regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
  2. Der udarbejdes regnskab i overensstemmelse med gældende lovgivning og under hensyntagen til god regnskabsskik. Regnskabet skal give et retvisende billede af årets resultat samt af DBf's egenkapital og balance under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.
  3. Regnskabet revideres af tre af repræsentantskabet valgte revisorer, hvoraf den ene skal være professionel revisor. Den professionelle revisor vælges for et år ad gangen, mens de to kritiske revisorer vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen, således at der hvert år afgår en revisor.
   
§ 9 Administrativ opdeling
  1. Klubberne er organiseret i distrikter. Hvert distrikt ledes af en distriktsbestyrelse. Inddelingen er således: København, Nordsjælland, Østsjælland, Vestsjælland, Storstrøm, Bornholm, Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland og Fyn.
  2. Klubber i Grønland og på Færøerne kan optages i DBf uden for distriktsordningen. Det samme gælder udenlandske klubber med særlig tilknytning til Danmark. Kontingent for sådanne klubber fastsættes af hovedbestyrelsen.
  3. Grænseændringer mellem distrikter kan kun ske med repræsentantskabets godkendelse.
  4. Dispensation fra distriktsgrænserne for enkelte klubbers tilhørsforhold kan aftales med hovedbestyrelsen og de implicerede distrikter.
  5. Hvert distrikt afholder ordinær generalforsamling inden for tidsrummet fra den 1. februar til den 15. maj.
  6. Fremmødte klubber, der er hjemmehørende i det pågældende distrikt, har stemmeret på en distriktsgeneralforsamling. Hver klubs stemmetal findes ved at dele klubbens medlemstal den nærmest forudgående 31. december med 25, idet decimaler oprundes til nærmeste hele tal. Hver klub kan dog højst have 10 stemmer.
  7. Distriktsvedtægter er kun gyldige, når de er godkendt af hovedbestyrelsen.
   
§ 10 Distrikternes opgaver - herunder turneringsmæssig opdeling
  1. Distriktsbestyrelserne udskriver og arrangerer de af hovedbestyrelsen inden for de enkelte områder påbudte officielle turneringer. Hovedbestyrelsen kan pålægge distrikterne turneringsafgift af disse turneringer. Distriktsbestyrelserne er pligtige til efter hovedbestyrelsens bestemmelse at forestå arrangementet af turneringer på forbundsniveau mod godtgørelse af rimelige udgifter.
  2. Distrikterne kan turneringsmæssigt samarbejde i kredse, der forestår mellemfinaler og kvalifikationsturneringer samt sådanne fællesarrangementer, som findes hensigtsmæssige. Et sådant turneringssamarbejde skal ledes af en kredsbestyrelse, hvis opgaver og ansvar fastsættes i bestemmelser, der er udarbejdet og vedtaget af de involverede distrikter.
  3. Distrikterne understøtter aktivt de initiativer, der kommer fra hovedbestyrelsen til opfyldelse af vedtægternes § 2.
   
§ 11 Kontingent
  1. Hver klub betaler til DBf et årligt kontingent for hvert medlem. For medlemmer, der optages mellem den 1. januar og den 1. juni, betales halvt kontingent for den løbende sæson. Kontingentets størrelse fastsættes for et år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Abonnement på medlemsbladet Dansk Bridge er inkluderet i kontingentet.
  2. Distrikter er berettiget til at opkræve kontingent og eventuelt lade dette kontingent opkræve sammen med kontingentet til DBf. Størrelsen af et sådant distriktskontingent skal godkendes af hovedbestyrelsen.
  3. Senest den 1. oktober registrerer klubberne alle medlemsændringer i DBf’s medlemsadministrationssystem.
  4. Kontingent for det aktuelle medlemstal forfalder til betaling den 15. november.
  5. Såfremt kontingent ikke er indgået senest den 15. november, standses udsendelsen af Dansk Bridge til klubbens medlemmer, indtil betaling foreligger. Såfremt en klub trods påkrav ikke har betalt kontingent senest den 1. februar, kan hovedbestyrelsen slette vedkommende klub som medlem med den virkning, at klubbens medlemmer i så fald udgår af alle løbende turneringer udskrevet af forbund, distrikter eller kredse.
   
§ 12 Turneringsregler
  1. DBf forestår administration af reglerne for turneringsbridge baseret på de internationale bridgelove og supplerer dem med danske særbestemmelser.
   
§ 13 Bridgeklubbers og enkeltmedlemmers pligter og ansvar
  1. Bridgeklubber under DBf skal loyalt arbejde for at opfylde de målsætninger for bridgesporten i Danmark, der fremgår af vedtægterne for DBf, og efterleve de beslutninger, bridgeforbundets repræsentantskab og hovedbestyrelse har truffet for at nå disse mål.
  2. Medlemmer af bridgeklubber under DBf ("enkeltmedlemmer") skal
    a) overholde de internationale love for turneringsbridge og danske turneringsregler,
    b) som bridgespiller og privatperson optræde på en måde, så hverken bridgesporten eller DBf udsættes for at lide tab af agtelse, og må
    c) ikke på illoyal måde modarbejde de målsætninger for bridgesporten i Danmark, der fremgår af vedtægterne for DBf og de beslutninger, bridgeforbundets repræsentantskab og hovedbestyrelse har truffet for at nå disse mål, eller i øvrigt handle i strid med almindelig hæderlighed.
   
§ 14 Straf og appel
  1.

Bridgenævnet er DBf's øverste dømmende myndighed. Bridgenævnet består af tre medlemmer, som vælges for tre år ad gangen af repræsentanterne på et repræsentantskabsmøde, således at et medlem er på valg hvert år. Der er mulighed for genvalg.

Repræsentanterne vælger samtidig for et år ad gangen to suppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant, der tiltræder bridgenævnet ved inhabilitet eller forfald blandt medlemmerne af bridgenævnet. 

Bridgenævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

2.

Hovedbestyrelsen kan straffe en klub, der overtræder § 13.1.

 

3.

Klubbestyrelser, distriktsbestyrelser, kredsbestyrelser og hovedbestyrelsen kan straffe et enkeltmedlem, der - uden at være idømt straf af en turneringsleder i medfør af § 91 i de internationale love for turneringsbridge – har handlet i strid med § 13.2.

 

4.

Klubbestyrelser, distriktsbestyrelser og kredsbestyrelsers afgørelser efter § 14.3 kan appelleres til hovedbestyrelsen.

 

5.

Hovedbestyrelsens afgørelser efter § 14.2 og § 14.3 kan appelleres til bridgenævnet.

 

6.

Regler for de strafsanktioner, som klubbestyrelser, distriktsbestyrelser, kredsbestyrelser, hovedbestyrelsen og bridgenævnet kan idømme, fastsættes af repræsentantskabet og kan kun ændres af repræsentantskabet efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer jf. § 18.

   
§ 15 Sideordnet virksomhed
  1. DBf udgiver medlemsbladet Dansk Bridge, der er DBf’s officielle organ.
  2. DBf driver DBf's Bridgeforlag med indkøb og efterfølgende salg af bridgemateriel samt udgivelse af bridgebøger.
  3. DBf kan deltage i anden virksomhed, for så vidt dette er i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i § 2.
   
§ 16 Fonde
  Til støtte for DBf's virksomhed kan der etableres fonde. Fondene kan modtage midler ved private bidrag. Modtager DBf midler til særlig anvendelse, skal de for modtagelsen stillede vilkår så vidt muligt respekteres. Der føres særskilt regnskab for midlerne, som indgår i DBf's virksomhed.
   
§ 17 Tegningsregler
  DBf tegnes af formanden og direktøren i forening eller af formanden, næstformanden og mindst yderligere et medlem af hovedbestyrelsen i forening. Prokura kan meddeles. Ved køb eller salg af fast ejendom tegnes DBf dog af det samlede forretningsudvalg. For DBf's gæld hæfter alene DBf's formue.
   
§ 18 Vedtægtsændringer
  Ændringer i vedtægterne kan kun ske, hvis forslag herom er fremsat og bekendtgjort for samtlige distrikter før den 10. februar det år, hvor ændringerne ønskes vedtaget. Til ændring af vedtægterne kræves, at to tredjedele af de fremmødte repræsentanter stemmer herfor på et ordinært repræsentantskabsmøde.
   
§ 19 Opløsning af DBf
  Til opløsning af DBf kræves, at mindst to tredjedele af de valgte repræsentanter stemmer herfor på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, af hvilke det ene skal være ordinært. I forbindelse med opløsning bestemmer repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed formuens anvendelse. Formuen skal anvendes i overensstemmelse med § 2 eller tilfalde en dansk forening med et tilsvarende almennyttigt formål.
 
§ 20 Ikrafttrædelse
  Disse vedtægter træder i kraft den 14. juni 2014.

 

Vedtægterne er sidst revideret og godkendt til repræsentantskabsmødet d. 21. april 2018, til repræsentantskabsmødet d. 29. april 2023 og til repræsentantskabsmødet d. 27. april 2024.