Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Bridgenævn

 

Medlemmer
Mikkel Bensby Nøhr, Øjvind Hulgaard og Eric Korre Horten.

 

Kommissorium 

 • at behandle og træffe afgørelse i sager om uhæderlighed i meldinger, spil eller regnskabsføring (jf. vedtægternes §14, stk.1).

Forretningsorden 

 • 1. Sager, der indbringes for Bridgenævnet, tilstilles dets formand, der underretter nævnets øvrige medlemmer om den rejste sag
 • 2. Formanden drager omsorg for, at alle sagens bilag tilstilles Bridge­nævnet og indhenter eventuelle andre oplysninger, som skønnes nødvendige for sagens pådømmelse
 • 3. Parterne meddeler efter opfordring fra Bridgenævnet, hvilken bevis­førelse der ønskes ført for nævnet. Parterne har ret til at have advokatbistand eller anden sagkyndig bistand under sagens forberedelse og ved møder i Bridgenævnet
 • 4. Parterne sørger selv for indkaldelse af vidner, der ønskes afhørt under sagens behandling for Bridgenævnet. Ønsker Bridgenævnet afhørt vidner, som ikke er begæret afhørt af parterne, sørger Bridgenævnet for indkaldelse af disse
 • 5. Såfremt en sag, der hører under Bridgenævnets kompetence i henhold til vedtægternes §14.1, direkte er sendt til Bridgenævnet, uden at DBF's hovedbestyrelse har truffet afgørelse i sagen, skal hovedbestyrelsen udpege en advokat, der på DBF's vegne skal virke som anklager i sagen
 • 6. I sager, hvor DBF's hovedbestyrelse har truffet en afgørelse, vælger hovedbestyrelsen en advokat til at repræsentere sig under sagens behandling for Bridgenævnet. Nævnte advokat må ikke være medlem af DBF's hovedbestyrelse
 • 7. Formanden for Bridgenævnet berammer dato for møde i Bridge­næv­net efter aftale med parterne eller disses repræsentanter, når sagen skønnes klar til påbedømmelse
 • 8. Ved sagens behandling i Bridgenævnet følges principperne i rets­pleje­­loven med hensyn til forelæggelse for Bridgenævnet, ned­læg­gelse af påstande, afhøringer af parter og vidner, doku­men­ta­tion, procedure mv
 • 9. Bridgenævnets møder foregår for lukkede døre
 • 10. Bridgenævnets voteringer er hemmelige. Eventuel dissens med­tages i Bridgenævnets kendelse
 • 11. Bridgenævnets kendelser skal være begrundede og indeholde referat af bevisførelsen for nævnet
 • 12. Udskrift af Bridgenævnets kendelser tilstilles parterne eller disses repræsentanter
 • 13. Bridgenævnet træffer ikke afgørelse om, hvorvidt dets kendelser skal offentliggøres.