Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Appelkomite

 

Formand: Torsten Ørhøj, M: 4032 0574

Appeludvalg: Rico Hemberg, Nils Mønsted, Michael Askgaard, Camilla Bo Krefeld og Flemming Jørgensen.

Lovkommission: Jens Brix Christiansen, Jesper Dybdal, Niels Aagaard og Thomas Mathiasen.

E-mail: ak@bridge.dk  

 

Kommisorium 

 • at træffe afgørelser i de til forbundet indgåede appeller
 • at behandle alle spørgsmål i forbindelse med "De internationale love for turneringsbridge" og de supplerende danske lovbestemmelser samt fortolkning heraf.

Forretningsorden 

 • a) Appelkomiteen konstituerer sig med en lovkommission og et appel­udvalg
 • b) Appeller og protestsager vedr. fastlæggelse af kends­ger­nin­ger og bridgemæssige skøn, som er pådømt ved lavere instans iht. bridge­lovenes §93A eller §93B, kan indbringes for appelkomite­en iht. §93C. Sådanne sager behandles til endelig afgørelse i appel­udvalget. Ved afstemning og stemmelig­hed er for­mandens stemme udslags­givende. I appeludvalgets overvejelser vil skøn, som er foretaget ved en korrekt mundtlig sagsbehandling ved en lavere instans, som regel blive tillagt stor vægt
 • c) Appeller og protestsager vedr. en turneringsleders fortolkning af lovene kan indbringes for appelkomiteen iht. bridgelovenes §93C. Sådanne sager behandles til endelig, præcedensskabende afgø­rel­se af lovkommissionen
 • d) Appeller og protestsager, hvor der er rejst spørgsmål om uhæder­lig­hed i meldinger, spil eller regnskabs­føring eller om anden uvær­dig optræden, videresendes til behandling i bridgen­ævnet
 • e) Lovkommissionen modtager orientering om alle appelsager, som afgøres i mundtlige appelkomiteer i forbundsturneringer eller i appel­udvalget, men kan ikke omstøde afgørelserne i disse. Med dette udgangspunkt kan lovkommissionen fremkomme med præce­dens­skabende udtalelser om fortolkning af lovene og de suppleren­de danske bestemmelser.

Arbejdsopgaver

Appelkomiteens formand

 • a) håndterer indgående sager og henviser dem til det relevante udvalg til behandling
 • b) udpeger ad hoc-medlemmer til appeludvalget, når det ikke er muligt at samle tre habile medlemmer.

Appeludvalget 

 • a) skal normalt behandle indkomne sager inden for en uge. I denne periode kan appeludvalget til belysning af sagen indhente yderli­gere oplysninger fra de berørte parter
 • b) skal normalt publicere­ sine afgørelser, straks de foreligger. Samti­dig orien­teres de berørte parter skriftligt.

Lovkommissionen 

 • a) skal normalt behandle indkomne sager inden for tre uger. I denne periode kan lovkommissionen til belysning af sagen indhente yderli­gere oplysninger fra de berørte parter
 • b) træffer og publicerer principielle afgørelser og for­tolkninger
 • c) udfører informativt PR-arbejde for lovene og fortolkningen af disse
 • d) er ansvarlig for oversættelse af de internationale love til dansk
 • e) koordinere internationale og danske særbestemmelser, bl.a. ved at udarbejde og ajourføre DBF's turneringsbestemmel­ser i sam­arbejde med turneringskomiteen
 • f) udarbejder og vedligeholder en samling af kommentarer til lovene, suppleret med eksempler

Her kan du se afgørelser fra Appelkomiteen.